Fremgangsmaade til fremstilling af oploesninger eller suspensioner af liposomer i vandige medier.

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle